Protocol voor paas- en zomerkampen

Tijdens onze paas- en zomerkampen willen we een veilige, leuke en aangename omgeving bieden voor alle deelnemende kinderen. Het is van groot belang dat we een positieve en respectvolle sfeer behouden tijdens onze kampen. Om deze reden hebben we een protocol opgesteld om verschillende situaties aan te pakken die zich kunnen voordoen tijdens het kamp.

1. Pestgedrag

We nemen pesten zeer serieus en streven ernaar om een pestvrije omgeving te creëren. Hier zijn de stappen die we volgen om pesten aan te pakken:

 • Interne aanpak: we moedigen deelnemende kinderen aan om pestgedrag te melden bij onze hoofdmonitoren. We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen om dit te doen.

 • Melding aan ouders: als een kind het pesten eerst aan zijn/haar ouders meldt voordat ze het aan ons melden, vragen we de ouders om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de situatie.

 • Betrokkenheid van hoofdanimatoren: indien de hoofdanimator van het kamp van oordeel zijn dat het pestgedrag ernstig is, zullen ze de kampverantwoordelijken (Lise en Gilles) informeren.

 • Beoordeling door kampverantwoordelijken: de kampverantwoordelijken zullen de ernst van de situatie beoordelen, contact opnemen met de ouders om hen op de hoogte te stellen en te bespreken welke stappen er worden genomen om het probleem op te lossen.

 • Aanhoudend pestgedrag: als het pestgedrag aanhoudt, ondanks de betrokkenheid van ouders en kampleiding, behouden we ons het recht voor om de pesters naar huis te sturen, met als doel de veiligheid en het welzijn van alle deelnemers te waarborgen.
   

2. Middelengebruik (alcohol, drug, medicatie)

Het gebruik van middelen is ten strengste verboden tijdens onze kampen. Als we middelen aantreffen, wordt dit onmiddellijk in beslag genomen en worden de ouders op de hoogte gesteld. (uitgezonderd medicatie vermeld op de medische fiche).
 

3. Roken

Roken, inclusief het gebruik van vapes, is ten strengste verboden tijdens onze kampen. Als we rookwaren aantreffen, worden deze onmiddellijk in beslag genomen en worden de ouders op de hoogte gesteld.
 

4. Storend gedrag

Storend gedrag dat de veiligheid of het welzijn van andere deelnemers in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. Hier is hoe we slecht gedrag aanpakken:

 • Interne aanpak: we streven ernaar om storend gedrag intern op te lossen door het eerst te bespreken met de hoofdmonitoren van het kamp.

 • Betrokkenheid van kampverantwoordelijken: als het storend gedrag aanhoudt, wordt de kampverantwoordelijke op de hoogte gebracht, die met de betrokkene(n) zal spreken.

 • Melding aan ouders: de ouders worden op de hoogte gebracht van het gedrag van hun kinder(en) en worden betrokken bij het oplossen van het probleem.

 • Aanhoudend storend gedrag: als het storend gedrag zich blijft voordoen, behouden we ons het recht voor om de betreffende deelnemers naar huis te sturen.

Bij mogelijks vermoeden en of/twijfel van integriteitsschending; m.a.w. elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch grensoverschrijdend gedrag; zal de API betrokken worden. 

Dit protocol is opgesteld om een veilige en respectvolle omgeving te waarborgen voor alle deelnemers aan onze paas- en zomerkampen. We vragen alle ouders en deelnemers om zich aan deze regels te houden om ervoor te zorgen dat iedereen een positieve ervaring heeft tijdens ons kamp.